För att inköp ska kunna bedömas som bra ur hållbarhetssynpunkt och därför kunna bokföras på ett underkonto som är miljöklassat, så måste det finnas kriterier för ett sådant konto.

För alla inköp så finns verifikationer som styrker att bokföringen stämmer. Det är i regel kvitton eller fakturor. En utomstående revisor ska ju kunna kolla att allt stämmer i efterhand. 

Därför så behöver vi ha krav på verifikatens tydlighet även när det gäller det som ska bokföras på miljöklassade konton. Om vi är osäkra så fäller vi hellre än friar och försöker göra bättre nästa gång.’

Därför har vi på Recounting pekat ut vilka certifieringar och miljömärken (miljösystem) som är giltiga för miljöklassningen. För vissa miljöklassade konton krävs dock inga certifieringar och miljömärkningar om de kan anses vara relevanta ändå, t.ex att vi åker tåg istället för att flyga. 

Vi har därför skapat kriterier och en process för hur urvalet av certifieringar och miljömärkningar ska gå till. Listan av godkända sådana miljösystem ska vara levande och omvärderas när omvärlden eller miljösystemen förändras. Det är viktigt för oss att dessa system kontinuerligt granskas och värderas för att Recounting ska vara relevant för sitt syfte.

Därför tar vi hjälp av en extern grupp av oberoende och engagerade experter, som har lång erfarenhet av hållbarhet, miljösystem och företagande. 

Då kommer vi till frågan om HUR vi gör bedömningen och urvalet av relevanta miljösystem. Jo, vi har satt upp några kriterier som ska vara vägledande.

Miljösystemet ska vara

  • Verifierbart och tydligt- det ska vara lätt att se om produkten klarar kraven eller inte.
  • Relevant- ska vara relevant inom begreppet hållbarhet och ha ambitionen att kunna göra verklig skillnad.
  • Accepterad- ska vara trovärdig för både marknad och NGOer.
  • Styrbarhet- ska inte vara punkterad av regleringar eller monopol.

Om existerande miljösystem

Låt oss först konstatera att det perfekta miljösystemet inte existerar. Det är mycket som ska fungera i ett miljösystem (miljödeklarationer, miljömärkningar, certifieringar osv) vad gäller trovärdighet, omfattning, vetenskaplighet, kostnadseffektivitet, marknadsdrivande på rättvisande villkor, bra och rättvisa kriterier, opartiskhet, m.m. 

Men att vi överhuvudtaget använder oss av dessa system är att de sparar in en massa tid och det skulle vara praktiskt omöjligt att bedriva ett hållbarhetsarbete helt utan dessa system idag. Vi väljer därför ut de bäst fungerande systemen för Recounting i väntan på att något ännu bättre dyker upp i framtiden.

Det finns en uppsjö av miljösystem, inte minst i Sverige. Dessa kan vara nischade för en bransch, t.ex bygg- och fastighet, livsmedel eller textilier. De kan också vara nischade för en viss del i produktlivscykeln, dvs som råvara, t.ex skogsbrukskriterier, där mindre tyngd lagts på förädling och vidare bearbetning. 

En del system är överlappande och konkurrerar med varandra medan andra kompletterar varandra bra. En del system är internationellt täckande, vilket underlättar i handel och kontakter med underleverantörer. Andra gäller bara i Sverige eller norden.

Sammanfattningsvis är det komplext att arbeta med miljösystem och därför ett tungt arbete att utvärdera vilka som är relevanta och passar Recountings kunder. Vi tror dock att vi besitter den bäst tillgängliga spetskompetensen, tillsammans med vårt externa nätverk, för att bedöma det.